Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zakład Aktywności Zawodowej -poszukuje pracowników

Zakład Aktywności Zawodowej -poszukuje pracowników

W związku z planowanym utworzeniem na terenie powiatu dąbrowskiego
Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) dla osób z niepełnosprawnością
informujemy, iż Stowarzyszenie Akademia Sukcesu prowadzi nabór na
stanowiska pracy dla osób posiadających:

– znaczny stopień niepełnosprawności

 lub

– umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 02-P _lub/i _ 01-U
_lub/i_ 12C

Deklaracje podjęcia zatrudnienia w ZAZ można składać w:

– każdym ośrodku pomocy społecznej na terenu powiatu dąbrowskiego,

– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

– bezpośrednio do przedstawicieli Stowarzyszenia Akademia Sukcesu.

Szczegółowe informacje na temat działalności ZAZ można uzyskać
kontaktując się pod numerem telefonu: 782 340 641. Podjęcie
zatrudnienia w ZAZ jest niewątpliwą szansą na aktywizację zawodową
i społeczną osób z niepełnosprawnością a oferowane wsparcie
dostosowane jest do indywidualnych.

Plakat-ZAZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

TYTUŁ:  

„Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.”

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy E-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Strona prowadzonego postępowania – miejsce składania ofert:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-305eb4ac-d64e-11ee-8305-7e4937eb936d

Identyfikator postępowania: ocds-148610-305eb4ac-d64e-11ee-8305-7e4937eb936d

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze nr 2024/BZP 00224225/01 z dnia 2024-02-28 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 8 marca 2024r. o godz. 10:00

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków do Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. oraz do Programu ” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

PoGodność (o)ZNAKI (prze)MOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie w związku z wykładem i wystawą pn.: PoGodność (o)ZNAKI (prze)MOCY, która miała miejsce w dniu 17 listopada w 2023r. w Gminnej Bibliotece Publicznej składa serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie wystawy: Pani Dyrektor Małgorzacie Morawiec wraz z pracownikami Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie oraz Pani Dyrektor Lucynie Kądzielawa Centrum Usług Wspólnych w Oleśnie za zorganizowanie transportu dla  uczniów Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Brniu. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce DyrektoraZespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w BrniuPana Jarosława Boryczka i nauczycieli za tak liczne przybycie. Dziękujemy również Pani Ewelinie Lasko Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej za bardzo wymowny wykład oraz oprowadzenie po wystawie.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie współorganizuje w dniach 17 -20 listopad 2023 r. wraz z Biblioteką Publiczną w Oleśnie oraz z Tarnowskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej

Wystawę fotografii pn.:  PoGodność (o)ZNAKI (prze)MOCY

Wystawę można oglądać w tych dniach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie.

Serdecznie zapraszamy

PoGodność, (o)ZNAKI (prze)MOCY-1

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie prowadzi do dnia 13-11-2023r. nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024.

Więcej informacji na temat programu na https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Ponadto prosimy o wypełnienie ankiety

Zaproszenie na Festyn Rodzinny

Wójt Gminy Olesno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie zaprasza zainteresowane osoby na Festyn Rodzinny który odbędzie się w dniu 22.09.2023r. od godz. 14.00 do godz. 17.00 na boisku: „Orlik”.
Wstęp wolny
Podczas Festynu zostanie omówiona działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” oraz będzie możliwość uzyskania informacji dotyczącej rekrutacji nowych dzieci do PWD.

Festyn zaproszenie