Ogłoszenie o naborze — rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka,
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodziną wspierającą może zostać rodzina, bądź osoba, która:

  1. Przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  3. posiada stałe źródło utrzymania,
  4. prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo — wychowawcze wobec własnych dzieci,
  5. przedłoży zaświadczenie lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa cywilnoprawna określająca zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Osoby chętne do pełnienia funkcji wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wg załączników:

  1. wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej,
  2. oświadczenie.