Archiwum kategorii: Aktualności

Rozeznanie rynku.

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych – gier dydaktycznych w ramach projektu pt. „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,2318769,rozeznanie-rynku.html

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na obecny i kolejny okres 2023/2024

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki – wzór wniosku do stosowania na obecny i na kolejny okres 2023/2024

 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO SR-1
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (ZAŁĄCZNIK) SR-1Z
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
  ZSR-5
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY ZSR-7
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO ZSR-8
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM ZSR-10
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA ZSR-12

II. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA SR-2
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ZAŁĄCZNIK) SR-2Z
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
  ZSR-5
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY ZSR-7
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM ZSR-10

III. Zasiłek pielęgnacyjny

o WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO SR-3

IV. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wzór wniosku do stosowania na obecny i na kolejny okres 2023/2024

 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO SR-4
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO SR-4Z
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
  ZSR-5
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY ZSR-7

V. Świadczenie pielęgnacyjne

 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO SR-5
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ,
  W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM ZSR-10

VI. Świadczenie rodzicielskie

 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO SR-7

VII. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

o WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA
Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO
CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU (Dz.U.z 2023 r. poz.211)

VIII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wzór wniosku do stosowania na obecny i kolejny okres 2023/2024

 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO FA-1
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (ZAŁĄCZNIK) FA-1Z
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F
  USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ZFA-03
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY ZFA-05
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
  ZFA-06
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY
 • ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

Ogłoszenie o naborze — rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 1. opiece i wychowaniu dziecka,
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodziną wspierającą może zostać rodzina, bądź osoba, która:

 1. Przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 3. posiada stałe źródło utrzymania,
 4. prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo — wychowawcze wobec własnych dzieci,
 5. przedłoży zaświadczenie lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa cywilnoprawna określająca zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Osoby chętne do pełnienia funkcji wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wg załączników:

 1. wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej,
 2. oświadczenie.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych – schroniska

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Olesno.

Brak terminu składania ofert.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1- Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie

4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie, 33-210 Olesno, ul. Długa 18,
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: gops.olesno@poczta.internetdsl.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, a w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. W związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień, dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywa się na podstawie zgody),
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego, rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Poniżej znajdziecie Państwo informację Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odnośnie przejęcia z dniem 1 stycznia 2018 r.  przez Wojewodę Małopolski zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Informacja

Aktualizacja

Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru PESEL można będzie uzyskać informację o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski, bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie lub Nowym Sączu. pozostałe dotychczasowe numery telefonów dostępne dla wnioskodawców nie będą już dostępne.

W razie potrzeby osobistego kontaktu Małopolski Urząd Wojewódzki przyjmuje wnioskodawców w poniedziałki w godz. 14:00-17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00-11:00:

 • w Krakowie – przy ul. Lea 112,
 • w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9.