Klauzula informacyjna RODO

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie , adres:
Ul. Długa 18, 33-210 Olesno, NIP 8711543532, e-mail: aczupryna@gopsolesno.pl, telefon: 14 6411082 (zwane dalej ”GOPS”).

W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami poprzezadres e-mail: iod@gopsolesno.pl lub wysyłając pismo na adres naszej siedziby.

 1. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

2.1. Dane osobowe przetwarzamy w celu wypełniania naszych zadań statutowych oraz ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z odpowiednich ustaw w oparciu o następujące podstawy prawne z RODO:

Art. 6 ust. 1 lit. c ), lit. e) oraz Art. 9 ust. 2 lit. b)

W zależności od rodzaju pomocy dane osobowe przetwarzamy lub możemy przetwarzać na podstawie odpowiednich ustaw tj:

 1. Jeżeli korzysta Pani/Pan ze świadczenia wychowawczego lub ubiega się o to świadczenie,to dane są przetwarzane w oparciu oUstawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 1. Jeżeli korzysta Pani/Pan ze świadczenia z pomocy społecznej lub ubiega się o to świadczenie, to dane są przetwarzane w oparciu oUstawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 1. Jeżeli korzysta Pani/Pan ze świadczenia rodzinnego lub ubiega się o to świadczenie, to dane są przetwarzane w oparciu oUstawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

 1. Jeżeli korzysta Pani/Pan ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub ubiega się o to świadczenie,to dane są przetwarzane w oparciu oUstawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 1. Jeżeli korzysta Pani/Pan z Karty Dużej Rodziny lub ubiega się o nią to dane są przetwarzane w oparciu oUstawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
 1. Jeżeli korzysta Pani/Pan ze świadczenia „Za życiem” lub ubiega się o to świadczenie,to dane są przetwarzane w oparciu oUstawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 1. Jeżeli korzysta Pani/Pan ze świadczenia „Posiłek w szkole i w domu” lub ubiega się o to świadczenie,to dane są przetwarzane w oparciu oUchwałę Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 1. Jeżeli miał/a Pani/Pan , wdrożoną procedurę Niebieskiej Kartyto dane są przetwarzane w oparciu oUstawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 1. Jeżeli korzysta Pani/Pan z usługi asystenta rodziny lub z Placówki Wsparcia Dziennego, to dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 1. Jeżeli korzysta Pani/Pan z zasiłku dla opiekuna, to dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

2.2. Ponadto w związku z celami opisanymi w ppkt. 2.1. niniejszej klauzuli, dane osobowe przetwarzamy lub możemy przetwarzać również dla ochrony interesu publicznego lub prawnego, a w szczególności w celu: ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, w celach kontaktowych -na podstawie podstaw prawnych określonych w RODO, tj. odpowiednio: Art. 6 ust. 1 lit. e), f) oraz Art. 9 ust. 2 lit. f), g), j)

2.3. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z wyżej wskazanych celów przetwarzania tj. przez okres przyznawania świadczeń oraz trwania postępowań z tym, okres wynikający z przepisów prawa w tym zwłaszcza z przepisów dotyczących obowiązków statystycznych i archiwizacji, oraz okres niezbędny dla realizacji interesu publicznego lub interesu prawnego.

 1. Źródło pozyskiwania i kategorie danych osobowych

3.1. Co do zasady pozyskujemy dane osobowe dotyczące Państwa bezpośrednio od Pani/Pana.

Jednakże w zależności od rodzaju świadczenia lub sytuacji możemy pozyskać Pani/Pana dane w sposób pośredni, (np. od osoby korzystającej/ubiegającej się o świadczenie – dane dotyczące członków jego rodziny). Ponadto dane mogą przekazywać nam uprawnione podmioty takie jak w szczególności: inne publiczne organy realizujące pomoc społeczną, organy wymiaru sprawiedliwości, nasze organy prowadzące oraz sprawujące nadzór nad nasza jednostką oraz Państwa reprezentanci i opiekunowie prawni.

3.2. W przypadku pozyskania Pani/Pana danych w sposób pośredni w zależności od celu przetwarzania, możemy przetwarzać w szczególności takie kategorie danych jak Pani/Pana dane identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe, informacje niezbędne dla prowadzenia i rozpatrywania spraw dotyczących udzielanych świadczeń (np. informacje o Pani/Pana sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, informacje o stanie zdrowia oraz inne adekwatne dane niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania.

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom, innym stronom postępowań administracyjnego, podmiotom realizującym obowiązki prawne i zadania publiczne związane z polityką społeczną państwa, organom sprawującym nadzór nad naszą jednostką oraz obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (dostawcy systemów informatycznych, Poczta Polska, kurierzy, banki, instytucje płatnicze, podmioty, które świadczą nam usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, audytowe, firmy windykacyjne itp.) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany np. z użyciem elektronicznych narzędzi ewidencjonowania spraw i postępowań, jednakże nie będziemy profilować tych danych. Ponadto nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanej decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutków prawnych (lub w podobny sposób istotnie wpływających).

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

7.1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa zgodnie z RODO

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa lub interesu publicznego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem)

7.2. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest przesłanka interesu publicznego lub przesłanka interesu prawnego, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

 1. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji opisanych wyżej celów przetwarzania. Konsekwencją odmowy ich podania, będzie brak możliwości udzielenia Pani/Panu wskazanych wyżej świadczeń.