INFORMACJA – pomoc w formie produktów żywnościowych

Informacja Wójta Gminy Olesno o możliwości uzyskania pomocy w formie produktów żywnościowych

INFORMACJA

Wójt Gminy Olesno informuje, o możliwości uzyskania pomocy w formie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Wnioski i oświadczenia w sprawie wydania skierowania do otrzymania żywności będą przyjmowane w Sali Urzędu Gminy w Oleśnie w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 maja 2021 roku, w godz. 8.30-14.00.

Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z COVID-19 będą przyjmowane jedynie wnioski uzupełnione i kompletne z zachowaniem reżimu sanitarnego, dezynfekcją rąk, z założoną maseczką ochronną i posiadaniem własnego długopisu.

Kryterium uprawniające osobę najbardziej potrzebującą do otrzymania pomocy wynosi:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe nie może przekroczyć 1542.20 zł,
  • w przypadku osób w rodzinie kryterium dochodowe nie może przekroczyć 1161.60 zł na osobę w rodzinie,

przy jednoczesnym spełnieniu i udokumentowaniu co najmniej jednej z okoliczności z art. 7 ustawy o pomocy społecznej miedzy innymi: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie.

Do dochodu wlicza się również świadczenie uzupełniające 500+.

Do wniosku należy przedłożyć dochody netto za miesiąc kwiecień 2021 r. miedzy innymi:

  • zaświadczenie z pracy o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc kwiecień 2021 r.,
  • zaświadczenie z praktyki dziecka o wysokości wynagrodzenia za praktykę za miesiąc kwiecień 2021 r.,
  • odcinek świadczenia rentowego lub emerytalnego za m-c kwiecień 2021 r. lub decyzja waloryzacyjna z marca 2021 r.,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku, a w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku stażowego, stypendium lub innego pobieranego świadczenia o wysokości netto za miesiąc kwiecień 2021 r.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy przedłożyć aktualny nakaz płatniczy z gminy na terenie której jest położony grunt rolny i dowód wpłaty ostatniej składki ubezpieczeniowej z KRUS.