Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie, 33-210 Olesno, ul. Długa 18,
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: gops.olesno@poczta.internetdsl.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, a w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
  4. W związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień, dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywa się na podstawie zgody),
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego, rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.