Nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno”

Fundusze Europejskie, Małopolska - baner

Nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ”, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie
ul. Długa 18, 33-210 Olesno
tel. 14 641 10 82
e-mail: gops.olesno@poczta.internetdsl.pl

 
Przedmiot naboru:
1) Stanowisko: Wychowawca
2) Wymiar czasu pracy: 3/4 etat;
3) Miejsce wykonywania pracy: Placówka Wsparcia Dziennego w Oleśnie; ul. Wł. Jagiełły, 33-210 Olesno
4) Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2021 r.
5). Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na ¾ etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub innym kierunku który obejmuje pracę socjalną, resocjalizację, pedagogikę opiekuńczą-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki, psychologii, nauki o rodzinie, resocjalizacji potwierdzonymi kursem kwalifikacyjnym w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

 • staż pracy z dziećmi lub rodziną – 1 rok,

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej,

 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynikł z tytułu egzekucyjnego,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • dobra znajomość obsługi programów MS Office (Excel, Word), umiejętność
  obsługi poczty e-mail,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • Posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz umiejętność komunikowania się w zespole

 • Znajomość przepisów: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

 • umiejętność rozwiązywania problemów; zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych;

 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole;

 • odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność; cierpliwość, stabilność emocjonalna

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zajęć z grupą;

 • sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w Placówce;

 • ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku, podczas wycieczek,

 • prowadzenie dokumentacji dziecka,

 • opracowanie przy udziale rodzica i dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychologiem, logopedą, pedagogiem, pracownikiem socjalnym/ asystentem rodziny, wychowawcą, a także z innym specjalistami,

 • prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach;

Indywidualny plan pracy uwzględnia działania krótkoterminowe, długoterminowe jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku,

 • opracowywanie miesięcznych planów pracy,

 • prowadzenie dziennika zajęć, prowadzenie listy obecności dzieci,

 • prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem,

 • organizowanie zajęć tematycznych,

 • czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego

 • współpraca ze szkołą,

 • informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,

 • udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika, a wiążących się z funkcjonowaniem placówki.

4. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 • list motywacyjny;

 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy;

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji– zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 nr 119/1-(zwanym dalej RODO);

 • inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 • Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 18.30

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonej kopercie lub przesłać w terminie do dnia 28 stycznia 2021 roku do godz. 15.00 pod adresem: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

33-210 Olesno

ul. Długa 18

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko – wychowawca ”.

 • Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy ubiegali się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, za wyjątkiem oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń itp., które odbierane będą osobiście przez zainteresowanych.

6. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

ETAP I

W dniu 29 styczeń 2021r. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych kandydatów i wybierze te, które spełnią wymogi formalne niniejszego konkursu

 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru  zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olesno i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Oleśnie,  w dniu 29 stycznia 2021 roku .

ETAP II

 • Z każdym kandydatem spełniającym wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy.

 • W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wyłania kandydata, spełniającego w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olesno i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Oleśnie.

7. Informacje dodatkowe:

 • Dodatkowe informacje: tel. 14 641 10 82, e-mail: gops.olesno@poczta.internetdsl.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu z ważnych przyczyn.

Klauzula informacyjna.

 • 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

 • 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • 3. Administratorem danych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie.

 • 4. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  gops.olesno@poczta.internetdsl.pl

 • 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko wychowawcy.

  Załączniki:

Oświadczenie 1 P

Kwestionariusz_osobowy 2P

Oświadczenie 3P

Klauzula_RODO