Świadczenie usług cateringowych – zapytania ofertowe

Świadczenie usług cateringowych – zapytania ofertowe

Szczegóły na: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,1958053,swiadczenie-uslug-cateringowych.html
INFORMACJA – w terminie wskazanym w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym nie wpłynęła żadna oferta.
Ponowne zapytanie ofertowe dot. usług cateringowych znajduje się pod adresem: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,1964557,zapytanie-ofertowe-swiadczenie-uslug-cateringowych.html

Informacja

Szanowni Państwo,

 

w mobilnych punktach nasi pracownicy pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

 

 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • telefonie komórkowym,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
 • o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • oraz o numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

 

Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie propagowania wiedzy o nowych zasadach składania wniosków wśród mieszkańców regionu.

W załączeniu przesyłam plakat z terminami najbliższych dyżurami na terenie Gminy.

Z wyrazami szacunku

Wanda Wojtanowska

Koordynator ds. Komunikacji

Społecznej i Edukacji

Plakat – 20.07.2021 Olesno

Plakat – 27.07.2021 Olesno

INFORMACJA – pomoc w formie produktów żywnościowych

Informacja Wójta Gminy Olesno o możliwości uzyskania pomocy w formie produktów żywnościowych

INFORMACJA

Wójt Gminy Olesno informuje, o możliwości uzyskania pomocy w formie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Wnioski i oświadczenia w sprawie wydania skierowania do otrzymania żywności będą przyjmowane w Sali Urzędu Gminy w Oleśnie w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 maja 2021 roku, w godz. 8.30-14.00.

Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z COVID-19 będą przyjmowane jedynie wnioski uzupełnione i kompletne z zachowaniem reżimu sanitarnego, dezynfekcją rąk, z założoną maseczką ochronną i posiadaniem własnego długopisu.

Kryterium uprawniające osobę najbardziej potrzebującą do otrzymania pomocy wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe nie może przekroczyć 1542.20 zł,
 • w przypadku osób w rodzinie kryterium dochodowe nie może przekroczyć 1161.60 zł na osobę w rodzinie,

przy jednoczesnym spełnieniu i udokumentowaniu co najmniej jednej z okoliczności z art. 7 ustawy o pomocy społecznej miedzy innymi: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie.

Do dochodu wlicza się również świadczenie uzupełniające 500+.

Do wniosku należy przedłożyć dochody netto za miesiąc kwiecień 2021 r. miedzy innymi:

 • zaświadczenie z pracy o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc kwiecień 2021 r.,
 • zaświadczenie z praktyki dziecka o wysokości wynagrodzenia za praktykę za miesiąc kwiecień 2021 r.,
 • odcinek świadczenia rentowego lub emerytalnego za m-c kwiecień 2021 r. lub decyzja waloryzacyjna z marca 2021 r.,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku, a w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku stażowego, stypendium lub innego pobieranego świadczenia o wysokości netto za miesiąc kwiecień 2021 r.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy przedłożyć aktualny nakaz płatniczy z gminy na terenie której jest położony grunt rolny i dowód wpłaty ostatniej składki ubezpieczeniowej z KRUS.

Zajęcia w Placówce opiekuńczo – specjalistycznej w Gminie Olesno

Rozwój umiejętności i zainteresowań.

Zajęcia w Placówce opiekuńczo – specjalistycznej w Gminie Olesno są dla wychowanków ciekawym urozmaiceniem czasu. Mają one na celu wspomaganie rozwoju, skłaniają do twórczego myślenia, rozwijają zainteresowania i umiejętności.
Wychowankowie mogą liczyć na codzienną pomoc podczas odrabiania prac domowych, jak również w przygotowaniach do lekcji z bieżącego materiału. Pomiędzy nauką, a spotkaniami ze specjalistami jest również czas na świetną zabawę. Dzieci bardzo chętnie wykonują wszelkiego rodzaju prace plastyczne i techniczne.

„Z POWER-em w samozatrudnienie”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Z POWER-em w samozatrudnienie”!

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy w wieku do 29 roku życia z subregionu tarnowskiego i utraciłeś/-aś zatrudnienie po 01.03.2020 r.?

Oferujemy 23 050,00 zł bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pomoc finansową przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1300 zł netto/miesiąc.

Do 26.04.2021 r. będzie trwać II nabór rekrutacji do projektu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się na stronie: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl oraz w Biurze Projektu, ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów, telefon: 513 050 031.

Plakat "Z POWER-em w samozatrudnienie"

Informacja 500+

Drodzy rodzice, pamiętajcie o złożenie wniosku o świadczenie „500+”

W związku ze zmianami z ustalaniem okresu świadczeniowego w ramach programu „Rodzina 500+”, w tym roku konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. – Drodzy rodzice, pamiętajcie – tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

– Rok 2021 oznacza zmiany związane z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze. Od tego roku prawo do świadczenia ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. W związku z z tymi zmianami w ubiegłym roku nie było konieczne składanie wniosków. Drodzy rodzice, pamiętajcie, że w tym roku jest to konieczne – przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wnioski o świadczenie wychowawcze online na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” można składać od 1 lutego br., z kolei nabór drogą tradycyjną rusza 1 kwietnia.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek online można złożyć w prosty sposób za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza osobistą wizytę w urzędzie lub wysłanie wniosku pocztą.

– Już wkrótce, bo 1 kwietnia, rozpocznie się nabór wniosków drogą tradycyjną. Ze względów bezpieczeństwa zachęcam jednak do korzystania z drogi elektronicznej, czyli bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz PUE ZUS. To naprawdę prosta i intuicyjna procedura, która nie tylko usprawni cały proces, ale przede wszystkim zagwarantuje bezpieczeństwo, które jest absolutnie bezcenne. Gorąco zachęcam do korzystania z drogi elektronicznej, to dużo szybsza i przede wszystkim bezpieczna opcja – zachęca minister Marlena Maląg.

Ważne terminy!

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Otwarcie Placówki Opiekuńczo-Specjalistycznej w Gminie Olesno

W dniu 22 lutego 2021 roku nastąpiło uroczyste otwarcie placówki „Dla dobra dzieci placówka opiekuńczo-specjalistyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Olesno”. Otwarcie odbyło się w reżimie sanitarnym w wąskim gronie osób z uwagi na pandemię i obostrzenia. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Olesno Pan Witold Morawiec, przewodniczący Rady Gminy Olesno Pan Andrzej Szczebak oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie Pani Anna Kmiecik-Czupryna.

Placówka będzie działać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie zapewniła, że dzieci i młodzieży – uczestnicy zajęć placówki będą:

– otrzymywać wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce

– nabędą cenne umiejętności poprzez organizowane zajęcia edukacyjne, artystyczne i rekreacyjne

– poszerzą horyzonty swoich zainteresowań poprzez organizowane zajęcia wyjazdowe

– uczestniczyć będą w realizowanych działaniach, otrzymają wsparcie wychowawcy

– rozwijać będą m. in. kompetencje społeczne, kulturalne,

– będą mieli możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalistów m. in.: psychologa, logopedy, pedagoga.