Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

TYTUŁ:  

„Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.”

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy E-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Strona prowadzonego postępowania – miejsce składania ofert:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-305eb4ac-d64e-11ee-8305-7e4937eb936d

Identyfikator postępowania: ocds-148610-305eb4ac-d64e-11ee-8305-7e4937eb936d

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze nr 2024/BZP 00224225/01 z dnia 2024-02-28 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 8 marca 2024r. o godz. 10:00