Nabór na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Oleśnie

 
Przedmiot naboru:
1) Stanowisko urzędnicze ds. obsługi świadczeń  rodzinnych i ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
2) Wymiar czasu pracy: 1 etat;
3) Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie; ul. Długa 18, 33-210 Olesno
4) Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2021 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie średnie lub wyższe: ekonomiczne lub administracyjne;

 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych;

 • znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

 • znajomość ustawy  kodeks postępowania administracyjnego;

 • znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną
  znajomością ww. ustaw i rozporządzeń w sprawie trybu postępowania o ww.
  świadczenia;

 • bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office (Excel, Word), umiejętność
  obsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych;

 • obywatelstwo polskie;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;

 • umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • umiejętność rozwiązywania problemów;

 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole;

 • odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność;

 • umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów;

 • umiejętność planowania pracy;

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji;

 • mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych;

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń;

 • przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym;

 • rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postepowań administracyjnych, prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków;

 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,

 • sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń;

 • prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach;

 • prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

 • przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie określonym przez przełożonego oraz prognoz i harmonogramów;

 • prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa;

 • gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw;

 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami;

 • praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne, wychowawcze;

 • prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;

 • współpraca z komornikiem sądowym;

 • udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 • obsługa systemu informatycznego;

 • wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika.

4. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 • CV;

 • list motywacyjny;

 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy;

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji– zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 nr 119/1-(zwanym dalej RODO);

 • inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 • Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w siedzibie GOPS w Oleśnie ul. Długa 18;

 • Praca wymagająca bezpośredniej obsługi petenta;

 • Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem;

 • Wykonywanie zadań przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych;

 • Wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach;

 • Stanowisko komputerowe wyposażony w pakiet biurowy i programy do obsługi świadczeń;

 • Oprogramowanie MS Windows; SYGNITY

 • rozpoczęcie stosunku pracy 25 styczeń 2021 roku.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonej kopercie lub przesłać w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku do godz. 12.00 pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

33-210 Olesno

ul. Długa 18

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń rodzinnych ”.

 • Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy ubiegali się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, za wyjątkiem oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń itp., które odbierane będą osobiście przez zainteresowanych.

6. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

ETAP I

W dniu 18 stycznia 2021r. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych kandydatów i wybierze te, które spełnią wymogi formalne niniejszego konkursu

 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą rozmowy kwalifikacyjnej  zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Olesno oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Olesno,  w dniu 18 stycznia 2021 roku .

ETAP II

 • Z każdym kandydatem spełniającym wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna

 • W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wyłania kandydata, spełniającego w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS Olesno oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Oleśnie.

7. Informacje dodatkowe:

 • Dodatkowe informacje: tel. 14 641 10 82, e-mail: gops.olesno@poczta.internetdsl.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu z ważnych przyczyn.

 • Klauzula informacyjna.

 • 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

 • 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • 3. Administratorem danych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie.

 • 4. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  gops.olesno@poczta.internetdsl.pl

 • 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

 

1. Klauzula_RODO

2. Kwestionariusz_osobowy BIP

3. Oswiadczenia_w_zwiazku_z_ubieganiem_sie_o_zatrudnienie