Rekrutacja dzieci i młodzieży do placówki – „Dla dobra dzieci”

Fundusze Europejskie, Małopolska - baner

Gmina Olesno wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnie otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Środki te przeznaczono na projekt: „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno”, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Dzięki realizacji tego projektu w Oleśnie powstaje nowe miejsce dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym i wymagających wsparcia. Młodzi mieszkańcy Gminy Olesno bezpłatnie uzyskają stosowną pomoc o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, pomoc w uczeniu się poprzez dodatkowe zajęcia z informatyki, języka angielskiego i języka polskiego. Dodatkowo dzieci i młodzież uzyskają specjalistyczne wsparcie poprzez: zajęcia kompensacyjne, logopedyczne, korekcyjne, realizację indywidualnych planów pomocy dla dziecka i rodziny. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023 z kontynuacją jako zadanie własne w kolejnych latach. W placówce wsparcie znajdzie 15 uczestników zajęć. W sumie do 30 września 2023 roku pomocą zostanie objęte 30 uczestników zajęć wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi w liczbie 25 osób. Rekrutacja do projektu rozpocznie się w pierwszych dniach stycznia 2021 roku. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Olesno oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie będzie można pobrać Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie wraz z stosownymi dokumentami. Dodatkowo druki można otrzymać w biurze projektu tj. w GOPS Olesno.

Gmina Olesno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Dla dobra dzieci - utworzenia placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno"

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Olesno

2 Formularz zgłoszeniowy_dziecko i rodzic

3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

5. UMOWA UCZESTNICTWA w projekcie świetlica

plakat_A3_spad_2mm_małopolskie_Olesno_1-1