Ogólne informacje dotyczące Świadczeń Wychowawczych

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Powyższe zadanie zostało zlecone do realizacji samorządom gminy. Zarządzeniem Wójta przekazane do tutejszego Ośrodka.

Celem świadczenia wychowawczego realizowanego na podstawie wyżej wymienionej ustawy jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie takie należy się matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (art. 4 ust. 1-3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom.

Według art. 5 wyżej wymienionej ustawy wysokość świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko bez względu na uzyskany dochód.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzymuje wsparcie także na pierwsze dziecko.
Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
Na podstawie art. 48. ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014 z uwzględnieniem przepisów
o utracie i uzyskaniu dochodu.

Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze może otrzymać rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Zatem otrzymać je mogą rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne, a także rodzice pozostający w związkach nieformalnych.
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie może otrzymać ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym na podstawie wyroku sądu dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Wnioski można było składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016r.
W myśl art. 49 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jeśli wniosek został złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (tj. do 1 lipca 2016 r. włącznie) od wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioskodawcy otrzymali wyrównanie wstecz.
W kolejnych miesiącach świadczenie jest wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Na podstawie art. 18 powyższej ustawy prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego jest jednak dłuższy, ponieważ trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku
(art. 48 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć w organie właściwym, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.