Komunikaty dotyczące Funduszu Alimentacyjnego

   Informacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Od 01.10.2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 169 z późn. zm.).

Na podstawie powyższej ustawy zostały ustanowione świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które mają na celu udzielenie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji. Fundusz alimentacyjny zastąpił dotychczasową zaliczkę alimentacyjną.

   Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

osobie uprawnionej, tj. osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez nią:

 1. 18 roku życia,
 2. w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  1. a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  2. b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (U. 2013 poz. 1650_,
  3. c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek strony i jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia ta przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wniosek o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie, ul. Długa 18.

Obliczenie dochodu następuje z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego.

Przez bezskuteczną egzekucję rozumie się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

   Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

   Obowiązki świadczeniobiorców:

W przypadku przyznania przez tutejszy organ prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeniobiorca zobowiązany jest powiadomić tutejszy Ośrodek o wystąpieniu następujących faktów:

 1. zmianie w liczbie członków rodziny,
 2. uzyskaniu dochodu, czyli:
  1. a) zakończeniu urlopu wychowawczego,
  2. b) uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. c) uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. d) uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  5. e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniu jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
  6. f) uzyskaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7. g) uzyskaniu świadczenia rodzicielskiego,
  8. h) uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  9. i) Uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym m.in. o otrzymaniu alimentów, osoba (wnioskodawca) jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zaniechanie przez świadczeniobiorcę obowiązku informowania organu wypełniającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może narazić osobę pobierającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego na orzeczenie świadczeń jako nienależnie pobrane, a tym samym na konieczność zwrotu pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.