WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Forma pomocy

Wysokość świadczeń

Uwagi

Zasiłek rodzinny

·         89,00 zł

Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia.

·         118,00 zł

Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

·         129,00 zł

Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka

·         1 000,00 zł

Jednorazowy dodatek przysługuje do 12 m-ca  życia dziecka.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

·         400,00 zł

Dodatek przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe, wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

samotnego

wychowywania dziecka

·         185,00 zł

Nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.

·         265,00 zł

Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie więcej jednak niż 530,00 zł na wszystkie dzieci.

wychowywania dziecka

w rodzinie wielodzietnej

·         90,00 zł

Przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

·         80,00 zł

Na dziecko w wieku do 5 roku życia.

·         100,00 zł

Na dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia.

rozpoczęcia roku szkolnego

·         100,00 zł

Jednorazowy dodatek. Wniosek składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie szkolne.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

·         63,00 zł

Dodatek przysługuje w okresie pobierania nauki przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie nauki odpowiadającej nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

·         105,00 zł

Przysługuje w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której jest siedziba szkoły o której mowa wyżej oraz szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Inne świadczenia:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka (becikowe)

·         1 000,00 zł

Zapomoga przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka czy opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny

·         153,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

·         1 300,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

·         520,00 zł

Zasiłek dla opiekuna

·         520,00 zł

Świadczenie rodzicielskie

·         1 000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Uprawnionymi są m.in. bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie przysługuje przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten może być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. Świadczenie niezależne od kryterium dochodowego.