Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:

  1. matce lub ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, a także
  4. osobie uczącej się

na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka
w wieku:

  1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.