BECIKOWE

   Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 01.01.2013 r. jest uzależnione od dochodu.

Zapomoga przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka,
 2. opiekunowi prawnemu dziecka,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 922,00 zł. 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

   Fakt pozostawania pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1234).

   Jednorazowa zapomoga nie przysługuje:

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie w tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny;
 2. zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
 3. kartę pobytu (w przypadku cudzoziemca);
 4. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy (w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”);
 5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 6. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 7. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 8. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się.