ZASIŁEK RODZINNY

   Informacja dot. zasiłku rodzinnego

   Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznawany jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm).

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

   Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
 3. osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:

 • 674,00 zł;
 • 764,00 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w punkcie 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalone prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie równej wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa wyżej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższą zasadą, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Obliczenie dochodu następuje z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego.

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego następuje na okres zasiłkowy tj. od 1 listopada danego roku do 31 października następnego roku na podstawie złożonego wniosku uzupełnionego o niezbędne dokumenty. Jeżeli jednak wnioskodawca złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w trakcie trwania okresu zasiłkowego i spełni pozostałe warunki uprawniające go do pobierania zasiłku, wówczas zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca okresu zasiłkowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym wyżej, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (art. 6 ust. 1a ustawy).

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. b) ojciec dziecka jest nieznany,
  3. c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

   Obowiązki świadczeniobiorców

W przypadku przyznania przez tutejszy organ prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeniobiorca (wnioskodawca) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie o wystąpieniu następujących faktów:

 1. zmianie w liczbie członków rodziny,
 2. uzyskaniu dochodu, czyli:
  1. a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
  2. b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  5. e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  6. f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7. g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  8. h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych w tym m.in. o wyjeździe członka rodziny za granicę, zmianie adresu zamieszkania.Zaniechanie przez świadczeniobiorcę obowiązku informowania organu wypłacającego świadczenia rodzinne o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych może narazić osobę pobierającą świadczenia rodzinne na orzeczenie świadczeń jako nienależnie pobrane, a tym samym na konieczność zwrotu pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.